Linksammlung
LINKSAMMLUNG

Kreuzeryachten im Internet (LOA unter 15m)

Aage, Spitzgatter, 1912, 9,5m

Atalanta, Kreuzeryacht

Desdemona, Kreuzeryacht, 1959, 11,8m

Falken, Koster, 1944, 8m

Fritz Heckert, Kreuzeryacht, 1960, 10,2m

Galant, Kreuzeryacht, 1945, 9m

Hasko, Kreuzeryacht, 1935, 8,5m

Kap Horn, Kreuzeryacht, 1934, 12m

Knurrhahn, Kreuzeryacht, 1925, 7m

Lea, Kreuzeryacht, 1968, 12,7m

Njörd III, Kreuzeryacht, 1935, 11,8m

Peggy Bawn, Kreuzeryacht, 1894,

Polarstern, Kreuzeryacht, 1915, 11,4m

Poseidon, Kreuzeryacht, 1938, 10,5m

Quos Ego, Kreuzeryacht, 1948

Romance, Kreuzeryacht

Safari, Kreuzeryacht, 1955, 13,3m

Suleyken, Kreuzeryacht, 1921, 9m

Vingen XII, Kreuzeryacht, 1949, 12,3m

Viola, Kreuzeryacht, 1908, 12,7m

Vongole, Kreuzeryacht, 7,7m

Wieso, Kreuzeryacht, 1935, 11,5m

Wiking III, Kreuzeryacht, 1923, 10,7mtop...

back

Home Linksammlung Kreuzeryachten